NL | FR

Privacybeleid

Hieronder wordt het Identifin Privacybeleid beschreven dat wordt toegepast met betrekking tot de Persoonsgegevens ontvangen in het kader van de raadpleging en het gebruik van het Identifin-platform door de leden van Identifin, zoals gedefinieerd in artikel 1 hieronder. 

Dit Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de verplichtingen van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en met de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG, zoals herzien bij Richtlijn 2009/136/EG inzake cookies.

1. Introductie

De wet van 24 juli 2008 verplicht de financiële sector en de verzekeringssector om de begunstigden van slapende activa actief op te sporen, met name door toegang te hebben tot de gegevens van het Rijksregister (RR) en de Kruispuntbank voor sociale zekerheid (KSZ). Slapende activa zijn in dit geval: slapende rekeningen, slapende kluizen, slapende verzekeringspolissen en slapende effecten. 

Daarnaast moet de financiële - en verzekeringssector de mogelijkheid worden geboden om in het kader van de antiwitwaswetgeving van 11 januari 1993 identiteitscontroles bij de RR te kunnen uitvoeren.

Verzekeringsondernemingen en financiële instellingen hebben echter geen directe toegang tot de RR of de KSZ. De toegang wordt mogelijk gemaakt door de VZW/ASBL Identifin (Identifin), die door de beroepsverenigingen Assuralia en Febelfin gezamenlijk werd opgericht. 

Identifin heeft toestemming gekregen om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens van de RR en de KSZ om deze door te geven aan de betrokken verzekeringsondernemingen of financiële instellingen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake slapende activa en de bestrijding van het witwassen van geld. 

Indien de begunstigden van de slapende tegoeden niet reageren op de verzoeken van de financiële instelling of verzekeringsonderneming, zal de financiële instelling of verzekeringsonderneming ook gebruik maken van het Identifin-platform om de identiteit van de eigenaar en het totale bedrag van deze slapende tegoeden mee te delen aan de Deposito- en ConsignatieKas (DCK) van de Federale Overheidsdienst van Financiën. 

Naast deze 2 "kernactiviteiten" wordt het Identifin-platform ook gebruikt door haar leden (zijnde de financiële instellingen en de verzekeringsondernemingen) om het RR te raadplegen om het rijksregisternummer op te zoeken in het kader van:

2. Soorten verzamelde gegevens

Slapende tegoeden

Klanteninformatie: RR-nummer, naam, voornamen, geslacht, geboorteplaats en -datum, gezinssamenstelling (historiek), overlijdensplaats en -datum, adressen, burgerlijke staat

Antiwitwas

Klanteninformatie: RR-nummer, naam, voornamen, geslacht, adressen

Fiche 201

Klanteninformatie: RR-nummer, naam, voornamen, geslacht, adressen

CAP/PCC

Klanteninformatie: RR-nummer

3. Methoden en verwerkingsplaats van de gegevens

De gegevens van de Betrokkene worden door de Verwerkingsverantwoordelijke op gepaste wijze verwerkt en dit volgens procedures en organisatorische methoden die nauw verband houden met de opgegeven doeleinden en het wettelijke kader. Daarnaast neemt de Verwerkingsverantwoordelijke alle nodige veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens te voorkomen. 

De gegevens worden verwerkt op het platform van de Verwerkingsverantwoordelijke, die gehost wordt in een private cloud-omgeving. Zoals eerder aangehaald, is het doel van het Identifin-platform de leden in staat te stellen gegevens te kunnen raadplegen bij het RR of de KSZ. In dit kader fungeert het Identifin-platform als een "doorgeefluik" waardoor persoonsgegevens voor een beperkte tijd op het platform opgeslagen blijven (maximum 3 maanden). 

Rechtstreekse toegang tot het platform wordt verleend aan de Verwerkingsverantwoordelijke en aan de serviceprovider van de Verwerkingsverantwoordelijke, die als onderaannemer van de gegevens werd aangewezen. De bijgewerkte lijst van deze derden kan te allen tijde bij de Verwerkingsverantwoordelijke worden opgevraagd. 

Daarnaast hebben de leden van Identifin toegang tot het platform via verschillende front-end interfaces, die hen toelaten om opzoekingsaanvragen te formuleren en de resultaten ervan op te halen. 

Voor meer informatie kunt u ons contacteren via de coördinaten in punt 8.

4. Bewaartijd

De gegevens worden voor zeer beperkte tijd bewaard (maximum 3 maanden) op het Identifin-platform, dit om de leden afdoende tijd te bieden om de gegevens te verwerken, die werden opgevraagd via het Identifin-platform bij het RR of de KSZ, zoals vermeld in de doeleinden beschreven in dit document.

5. Gebruik van de verzamelde gegevens

Op aanvraag van de Identifin leden, worden de gegevens van de Betrokkene opgevraagd door de Verwerkingsverantwoordelijke om in de mogelijkheid te zijn diens diensten aan te bieden, zoals beschreven in dit document en bepaald bij wet. De gegevens van de Betrokkene worden niet gedeeld met andere partijen dan degene in dit beleid opgelijst, noch worden ze gebruikt voor marketing doeleinden. 

Meer informatie met betrekking tot het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke. Zie contactgegevens in punt 8 hieronder .

6. Rechten van de Betrokkene

De Betrokkene heeft te allen tijde het recht:

De verzoeken moeten worden gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het in punt 8 vermelde adres.

7. Wijzigingen van dit privacybeleid

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Hierdoor zal de Betrokkene hiervan op de hoogte gebracht worden via een update op deze pagina. Wij raden de Betrokkene dan ook aan om deze pagina regelmatig te raadplegen en de datum van de laatste update te verifiëren. De datum van de laatste aanpassing kan gevonden worden in punt 9 hieronder. 

Indien een Betrokkene bezwaar maakt tegen een wijziging van dit beleid, kan hij de Verwerkingsverantwoordelijke hierom contacteren en verzoeken zijn Persoonsgegevens te verwijderen, indien het toepasselijk wettelijk kader waaronder Identifin opereert dit toelaat. Tenzij anders vermeld, is steeds de versie van het Privacybeleid gepubliceerd op deze pagina van toepassing op alle Persoonsgegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke over de Betrokkene worden verwerkt en tijdelijk bewaard.

8. Verwerkingsverantwoordelijke

Identifin vzw is de Verwerkingsverantwoordelijke.

Postadres:

Identifin vzw
Information Security Officer (confidential)
de Meeûssquare 29
1000 Brussel

 

E-mailadres:

privacy@identifin.be

9. Datum van dit Privacybeleid

22/10/2021

10. Definities

Persoonsgegevens: Alle informatie over een natuurlijke persoon die, zelfs indirect, onder verwijzing naar andere informatie, met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer, is of kan worden geïdentificeerd.

Betrokkene: De persoon wiens gegevens via het Identifin-platform werd verstuurd.

Verwerkingsverantwoordelijke: De natuurlijke of rechtspersoon, het openbaar bestuur of elke andere entiteit, vereniging of organisatie die het recht heeft om, zelfs samen met een andere Verwerkingsverantwoordelijke, beslissingen te nemen over het doel van en de methoden voor de verwerking van Persoonsgegevens en de gebruikte middelen, met inbegrip van veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de exploitatie en het gebruik van het platform. Tenzij anders vermeld, is de Verantwoordelijke van de gegevens Identifin vzw.

Leden: Financiële instellingen en verzekeringsondernemingen, aangesloten bij Identifin.

© IDENTIFIN vzw | Privacy Notice | De Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - België | RPM BE 0808.911.704