NL | FR

Identifin

De vzw Identifin is opgericht op initiatief van de beroepsverenigingen Assuralia en Febelfin om de verzekeringsondernemingen en de financiële instellingen toegang te verlenen tot sommige gegevens van het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Zo stelt de vzw Identifin de verzekeringsondernemingen en de financiële instellingen in staat om hun verplichtingen inzake diverse wettelijke doeleinden na te komen.

Het doeleinde ‘slapende tegoeden’

De wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen voorziet in een wettelijke regeling voor de slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten. Die regeling verplicht de financiële sector en de verzekeringssector om begunstigden van slapende tegoeden actief op te sporen, en dit via een toegang tot de gegevens van het Rijksregister (R.R.) en van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (K.S.Z.). De verzekeringsondernemingen en de financiële instellingen hebben echter geen rechtstreekse toegang tot het R.R. en de K.S.Z. Deze toegang verloopt via de vzw Identifin.

De wettelijke regeling heeft als doel de begunstigden van slapende tegoeden in de mate van het mogelijke terug te vinden. Als verzekeringsondernemingen en financiële instellingen er ondanks hun inspanningen niet in slagen om deze begunstigden op te sporen, dan worden de slapende tegoeden overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas (D.C.K.). Deze kas houdt een register van slapende tegoeden bij dat de begunstigden kunnen raadplegen. De overdracht van gegevens over slapende tegoeden verloopt eveneens via de vzw Identifin.

De burger die meer wenst te vernemen over de problematiek van slapende tegoeden, kan terecht op de website www.slapenderekeningen.be.

Het doeleinde ‘antiwitwas’

De wet van 18 januari 2010 (tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) verleende de financiële sector en de verzekeringssector toegang tot de gegevens van het Rijksregister via de vzw Identifin, zodat zij de identiteit van personen kunnen nagaan in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld.

Het doeleinde ‘form201’

Het federale Wetboek der Successierechten verplicht de verzekeringsondernemingen om aan de fiscale administratie een informatiedocument te bezorgen (de zogenaamde lijst 201) wanneer ze schuldenaar zijn van bedragen die toekomen aan een erfgenaam, legataris, schenker of elke andere rechthebbende ingevolge het overlijden van een persoon. Dit is onder meer het geval in het kader van de volgende verzekeringen: levensverzekeringen, ziekte- en ongevallenverzekeringen, collectieve ziekte- en ongevallenverzekeringen onderschreven door de onderneming (behalve de wettelijke arbeidsongevallenverzekering), verzekeringen van goederen (bijvoorbeeld brandverzekeringen) en aansprakelijkheidsverzekeringen.

Het Rijksregisternummer van de overledene moet worden vermeld in de lijst 201. Als de verzekeringsonderneming niet over dit gegeven beschikt, kan zij het Rijksregister raadplegen via de vzw Identifin. Deze vzw is sinds 2017 gemachtigd om de gegevens in het Rijksregister te raadplegen die voor dit doeleinde vereist zijn.

© IDENTIFIN vzw | Privacy Notice | De Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - België | RPM BE 0808.911.704