FR | NL

IDENTIFIN

HOMEPAGE

De wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen voorziet in een wettelijke regeling voor de slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten. Die regeling verplicht de banksector en de verzekeringssector de begunstigden van slapende tegoeden actief op te sporen, met name door toegang te hebben tot de gegevens van het Rijksregister (R.R.) en van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (K.S.Z.).

De verzekeringsondernemingen en de financiële instellingen beschikken echter niet over een rechtstreekse toegang tot het R.R. en de K.S.Z. Die toegang verloopt via de vzw Identifin, die gezamenlijk door de beroepsverengingen Assuralia en Febelfin is opgericht.

Identifin heeft de toestemming verkregen om toegang te hebben tot bepaalde gegevens van het R.R. en van de K.S.Z. teneinde die mee te delen aan de betrokken verzekeringsondernemingen of financiële instellingen, uitsluitend om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen inzake de slapende tegoeden.

De wettelijke regeling strekt ertoe de begunstigden van de slapende tegoeden in de mate van het mogelijke terug te vinden. Indien de verzekeringsondernemingen en de financiële instellingen ondanks hun inspanningen niet erin slagen de begunstigden op te sporen, worden de slapende tegoeden overgedragen aan de Deposito- en ConsignatieKas (D.C.K.), dat een register van de slapende tegoeden bijhoudt en daaraan aldus een grotere zichtbaarheid geeft. De overdracht van de gegevens betreffende de slapende tegoeden verloopt eveneens via de vzw Identifin.

De website van de vzw Identifin is uitsluitend bestemd voor de beroepsmensen die rechtstreeks bij de problematiek van de slapende fondsen zijn betrokken. Zij vinden er alle nuttige informatie om hun wettelijke verplichtingen na te komen.

De burger die meer wenst te vernemen over die problematiek van de slapende tegoeden, kan terecht op de website : www.slapenderekeningen.beBent U professioneel actief in de bank of verzekeringssector.

Connecteer U aan de hand van de module hierboven om in de beveiligde zone van de site te komen.