FR | NL

IDENTIFIN

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Vraag

Op welke tegoeden heeft de wet op de slapende rekeningen, safes en levensverzekeringsovereenkomsten betrekking ?

Antwoord

Volgens de wet van 24 juli 2008 zijn de tegoeden die als slapend kunnen worden beschouwd :

  • De rekeningen : zichtrekeningen, spaarrekeningen, depositorekeningen met vaste looptijd of opneembaar met opzegging, effectenrekeningen of alle andere door instellingen-depositaris voor hun klanten gehouden rekeningen waarop de tegoeden zijn geïndividualiseerd ;
  • De verzekeringsovereenkomsten : verzekeringsovereenkomsten onderworpen aan het Belgisch recht die, hetzij bedoeld worden in artikel 97 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, hetzij bruidschats- of geboorterisico's dekken, en die gesloten zijn ten gunste van een natuurlijk persoon. De aanvullende verzekeringsdekking die voorziet in de uitkering van een kapitaal bij overlijden volgt de hoofddekking bedoeld in voornoemd artikel 97 ;
  • De safes : de kluizen die men in de banken kan huren.

Vraag

Wanneer wordt een rekening, een safe of een levensverzekeringsovereenkomst als slapend beschouwd ?

Antwoord

Een rekening, een safe of een levensverzekeringsovereenkomst wordt in de volgende gevallen als slapend beschouwd :

  • Slapende rekeningen : rekeningen die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een tussenkomst door de houders sinds minstens vijf jaar ;
  • Slapende safes : safes waarvoor de huurprijs sedert minstens vijf jaar niet is betaald en die op initiatief van de instelling-verhuurder zijn geopend na opzegging van de huur ;
  • Slapende levensverzekeringsovereenkomsten : levensverzekeringsovereenkomsten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een tussenkomst door de begunstigde binnen zes maanden nadat de verzekeringsonderneming kennis heeft gekregen van het feit dat het risico zich heeft voorgedaan.

Vraag

Hoe zit het met de rekeningen, safes of levensverzekeringsovereenkomsten waarop bijna geen geld meer staat ?

Antwoord

De verzekeringsondernemingen en financiële instellingen zijn niet ertoe verplicht opsporingen te verrichten voor verzekeringsovereenkomsten, rekeningen en safes waarvan de waarde minder dan 20 € bedraagt, daar de kosten als gevolg van de opsporingen in dergelijke gevallen te hoog liggen.

Vraag

Hoe worden de rekeningen, safes en levensverzekeringsovereenkomsten opnieuw geactiveerd ?

Antwoord

De verzekeringsondernemingen en de financiële instellingen zijn verplicht de mogelijke rechthebbenden of begunstigden op te sporen. Zij gaan als volgt tewerk :

  • Versturen van een brief naar het laatst bekende adres. Zonder reactie van de mogelijke rechthebbenden of begunstigden kunnen de verzekeringsondernemingen en financiële instellingen opsporingen uitvoeren in het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ;
  • Versturen van een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Zonde reactie van de mogelijke rechthebbenden of begunstigden wordt de opsporingsprocedure geacht te zijn afgelopen ;
  • De slapende tegoeden en de beschikbare gegevens over de rechthebbenden of begunstigden worden vervolgens overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas ;
  • De inhoud van de slapende safes zal worden verpakt in een door de verhuurder verzegelde omslag, die de huurder gedurende tien jaar kan opvragen.

Vraag

Vanaf wanneer worden de slapende tegoeden overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas ?

Antwoord

De rekeningen en safes die gedurende vijf jaar niet actief zijn geweest, is men sinds de inwerkingtreding van de wet van 24 juli 2008, na een opsporingsperiode van ongeveer één jaar, beginnen over te dragen aan de Deposito- en Consignatiekas.

De opsporingsperiode van de verzekeringsovereenkomsten bedraagt 18 maanden, waarbij de eerste overdrachten normaal vanaf augustus 2010 zullen plaatshebben.

Vraag

Kan ikzelf nagaan of ik over slapende tegoeden beschik ?

Antwoord

Denkt u dat een verzekeringsonderneming of een financiële instelling beschikt over verzekeringsovereenkomsten, rekeningen of safes die op u betrekking hebben, dan kunt u steeds met haar contact opnemen.

Bovendien zal de Deposito- en Consignatiekas binnenkort een register ter beschikking van het publiek stellen waarmee opsporingen online kunnen worden uitgevoerd. Dat register zal de beschikbare gegevens over de slapende fondsen centraliseren (die gegevens zullen vooraf zijn meegedeeld aan de Deposito- en Consignatiekas door de verzekeringsondernemingen en financiële instellingen). Iedereen zal toegang ertoe kunnen hebben, onder bepaalde voorwaarden en met inachtneming van de reglementering betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.Bent U professioneel actief in de bank of verzekeringssector.

Connecteer U aan de hand van de module hierboven om in de beveiligde zone van de site te komen.